Euphrates_small analog film strips
C-print,6x14cm, 2010-2013